Huishoudelijk Reglement

Versie: # 5 - 11042020
Datum: 11-04-2020

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TC Vlodrop

KANTINE, KLEEDLOKALEN, TOILETTEN EN TERRAS.

1. Beschouw de kantine als uw eigen huiskamer: steeds opgeruimd, geen vuile schoenen op stoelen of barkrukken, geen peuken of afval op de vloer.

2. Ruim alles netjes op voordat u vertrekt:

- glazen en\of kopjes spoelen en ordelijk wegzetten
- aanrecht netjes schoonmaken
- asbakken leegmaken in de as verzamelaar. Niet in de vuilnisbak: brandgevaar.

3. Controleer als laatste persoon die vertrekt of:

- overal het licht en apparatuur (keuken) uit is;
- de verwarming in de kantine uit is ( temperatuur dient 12 graden te zijn op thermostaat );
- koffiezet apparatuur, friteuse, tosti-ijzer etc. is uitgeschakeld en opgeborgen in de    voorraadkamer;
- alle ramen en deuren goed op slot zijn.

4. Kledingstukken, sporttassen e.d. dienen ordelijk in de kleedlokalen te worden opgeborgen. Voor de in het clubhuis achtergelaten spullen kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Het terras dient er steeds netjes en opgeruimd uit te zien. Ook hier geldt:

- geen vuile schoenen op stoelen of banken;
- gebruikte kopjes en glazen mee naar binnen nemen, afwassen en opruimen;
- asbakken leegmaken in as verzamelaar;
- geen afval op de grond.

6. De kantine dient 2 uur na afloop laatste wedstrijd gesloten te worden,

7. Uiterlijke sluitingstijd is in ieder geval 24h00


BETALINGSWIJZE KANTINE.

In de kantine kunnen consumptiekaarten tegen contante betaling worden gekocht, het is ook mogelijk consumpties contant te betalen. Prijzen staan vermeld op informatie bord achter bar.

LIDMAATSCHAP\AANMELDING NIEUWE LEDEN.

Aanmelden van nieuwe leden dient te geschieden bij:

Anne Moors , d.m.v. invulling en ondertekening van een aanmeldingsformulier, toestemmings verklaring en met inlevering van een pasfoto voor de spelerspas. E.e.a. kan ook via website TC Vlodrop

SPELERSPASJES.

Leden die aan de competitie en\of externe toernooien willen deelnemen, moeten beschikken over een geldig spelerspasje.

ADRESWIJZIGINGEN.

Leden zijn verplicht adreswijzigingen tijdig door te geven aan de ledenadministrateur. Indien dit niet gebeurd kunnen wij niet zorgen voor een correcte postbezorging en mail toezending.

PRIVACY BELEID TC VLODROP

Privacy Beleid Tc Vlodrop staat vermeld op homepage TC Vlodrop en zal jaarlijks aangepast worden

 

CONTRIBUTIE VANAF 2018.

De bedragen zijn als volgt:

- senioren (vanaf 21 jaar):  € 110,00
- junior zonder training (leeftijd t/m 20 jaar):  € 75,00
- familieabonnement:  € 330,00
- afkoopbedrag werkzaamheden:  € 80,00
- ondersteunend lidmaatschap:  € 15,00
- pasjes lid voor competitie:  € 15,00
- competitiebijdrage voorjaar:  € 70,00
- competitiebijdrage najaar:  € 70,00

Senior lid is hij\zij die in de loop van het verenigingsjaar de 21-jarige leeftijd bereikt.

Het familie abonnement geldt voor een gezin bestaande uit 2 volwassenen met minimaal 2 kinderen jonger dan 18 jaar. In de prijs is ook de zomertraining van de kinderen begrepen.

De contributie moet vóór 1 april zijn betaald middels de u toegezonden factuur dan wel via automatische incasso. Bij niet tijdige betaling kan u de toegang tot de banen worden ontzegd. Bij persoonlijke aanmaning wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.


PARTICIPATIEBELEID LEDEN

Van alle speelgerechtigde leden vanaf 18 jaar wordt verwacht dat zij per seizoen werkzaamheden verrichten ten behoeve van onze vereniging.
Dit kan door mee te helpen bij kantinewerkzaamheden, werkzaamheden ter ondersteuning van de wedstrijd-, jeugd- of financiële commissie dan wel park- en of baanonderhoud. U kunt zelf Uw voorkeur aangeven. Mocht U niet in de gelegenheid zijn of wilt U om andere redenen niet hieraan meewerken dan dient U een bedrag van € 80,-- extra te voldoen.

KORTINGSREGELING CONTRIBUTIE.

In uitzonderingsgevallen kan het bestuur korting verlenen op de geldende contributiebedragen, b.v. wegens langdurige ziekte, zwangerschap etc. Indien u meent hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met onze penningmeester Jack Lammers ( tel. 0475-795253 ).

AFMELDEN LEDEN.

Afmelden dient te geschieden bij onze ledenadministrateur voor het begin en elk kalender jaar, dus voor 31 december. Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 25,-- in rekening te brengen omdat de vereniging bondscontributie moeten betalen naar de status per 31 december.

COMPETITIE DEELNAME.

Aanmelding voor de competitie is bindend. Als een vereniging een team uit de competitie terugtrekt, legt de bond de vereniging een geldboete op, die qua hoogte gerelateerd is aan de fase waarin de voorbereiding van de competitie zich bevindt. TC Vlodrop zal de boete verhalen op het team dat zich terugtrekt, of op de speler/speelster die zich terugtrekt en het daardoor noodzakelijk maakt het team uit de competitie te halen.

 

PARKREGLEMENT TENNISCLUB VLODROP

ALGEMEEN.

     1. Alle leden zijn onderworpen aan de Statuten en het huishoudelijk reglement  van T.C. Vlodrop.

     2. Alle verordeningen en richtlijnen, uitgevaardigd door het bestuur of de baancommissaris van T.C. Vlodrop dienen te worden nageleefd.

     3. Alle leden dienen zich op het tennispark netjes en sportief te gedragen.

     4. Het park mag uitsluitend worden betreden via de ingang.

     5. De banen kunnen worden bespeeld van 09.00 uur tot 23.00 uur ( Uitzonderingen
     zijn competities en toernooien, zulks ter beoordeling van organisatie activiteit )


BEZETTING BANEN.

     1. De banen zijn als volgt onderverdeeld :
         a. Kooi I omvat de banen 1 + 2
         b. Kooi II omvat de banen 3 + 4.

     2. Vrije banen mogen altijd door leden (met eventuele introducés) worden bespeeld.

     3. De banen van kooi I dienen op halve uren (8.30 - 9.30 uur enz.) en de banen
     van kooi II op hele uren (8.00 - 9.00 uur enz. ) te worden vrijgemaakt, indien
     hiertoe door tennisgegadigden wordt verzocht. Dit geldt niet voor gereserveerde
     banen. Wanneer zich geen nieuwe spelers aandienen kan worden
     doorgespeeld, tenzij de baan eerst verzorging nodig heeft.

     4. Degene(n) die wenst(en) te spelen, dient(en) dit kenbaar te maken door even
     voor het halve c.q. hele uur aan de ingang van de baan te gaan staan waarop men
     het langst aan het spelen is.

     5. Bij het wisselen van spelers hebben diegenen, d ie op dezelfde avond nog niet
     hebben gespeeld voorrang op diegenen die reeds gespeeld hebben.

     6. Bij grote drukte is men verplicht om te dubbelen.

     7. Junioren t\m 15 jaar hebben dezelfde rechten als seniorleden:

        2. -op de banen van kooi I tot 19.00u
        3. -op de banen van kooi II tot 20.00u.

     4. Na genoemde tijden dienen zij de banen te verlaten.

     8. Bij het verlaten van de baan a.u.b. de schoenen afkloppen/afvegen zodat geen gravel meegaat


RESERVEREN VAN BANEN.

     1. Er kunnen banen worden gereserveerd voor de competitie: woensdag, vrijdag,
     zaterdag en zondag, trainingen, uitwisselingen, toss-avonden en door
     zusterverenigingen (bij hun open toernooien ingeval van overmacht).

     2. Derden kunnen banen huren a. € 15,-- per uur per baan.

     3. Het reserveren c.q. huren en betalen van banen dient te geschieden via het bestuur voorafgaand aan het spelen.

Nadere richtlijnen inzake baanreservering Competitie

     1. Bij drie of meer thuisspelende teams kunnen alle banen van aanvang tot einde wedstrijden worden gebruikt.

     2. Twee thuisspelende teams hebben recht op drie banen ( banen 2, 3 en 4).

     3. Een thuisspelend team heeft recht op twee banen (de banen 3+4). Opmerking :

     Baan 1 is de recreantenbaan". Bij een of twee thuisspelende teams mag alleen
     ingeval van overmacht (slechte weersomstandigheden) gebruik worden gemaakt
     van baan 1. Deze dient evenwel het eerstvolgende half c.q. heel uur te worden
     vrijgemaakt, indien recreanten kenbaar maken te willen spelen door aan de ingang
     van baan 1 te gaan staan.

     4. Bij uitwisselingen mogen drie banen( banen 2 - 3 en 4) worden gebruikt. Baan 1 moet ten alle tijde vrij blijven voor recreanten.

     5. Voor de trainingen mogen twee banen (de banen 3 en 4) worden gebruikt.

     6. De toss-avond wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld door het bestuur.
     Hiervoor zijn de banen 3 en 4 gereserveerd. Bij meer dan 8 deelnemers mag ook
     baan 2 worden gebruikt.

 

KLEDING EN SCHOEISEL

     1. De kleding op de tennisbanen dient als tenniskleding te kunnen worden
     aangemerkt, en moet aan de eisen van fatsoen en goede zeden voldoen.

     2. De banen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoeisel.

ONDERHOUD VOOR EN NA HET SPELEN.

     1. Na beëindiging van het spel dient de gehele baan te worden geveegd. Ter
     bevordering van goede vlakheid van de baan dient het vegen te geschieden bij
     voorkeur vanaf de achterlijn naar het net en omgekeerd.

     2. Wanneer de automatische beregeningsinstallatie wegens storing uit bedrijf is,
     dienen instructies van Groundsman en Tech. Dienst gevolgd te worden.

     3. Om 23.00 uur gaat de baanverlichting uit. Dit betekent dat tijdig met tennissen
     moet worden gestopt teneinde de ballen te verzamelen en de baan verzorgd achter
     te laten.
     
     4. In het begin van het seizoen dienen na ieder spel :

        - de gaten (voetafzet) in de banen te worden gedicht;
        - de banen grondig te worden geveegd en daarna gewalst.

     5. De periode waarin dit nodig is zal worden aangegeven.

     6. Tijdens regen en direct daarna wanneer de gravel te nat is, mogen de banen niet worden bespeeld. Nooit grote plassen met bezem of mat wegvegen, maar wachten totdat het water vanzelf is weggezakt. Het is streng verboden te prikken in de gravel- of lavalaag.

     7. Bij losliggende lijnen, kapotte bezems of matten, weigeren van de sproeiers van
     de beregeningsinstallatie of andere mankementen, dient dit onmiddellijk gemeld te
     worden bij de baancommissaris of bij een bestuurslid.

     8. Zodra de baancommissaris of bestuur het nodig achten dat de baan moet
     worden vrijgemaakt voor noodzakelijk onderhoud, dient aan dit verzoek
     onmiddellijk te worden voldaan.

     9. De baancommissaris of bestuur hebben het recht om het spel af te breken bij
     ernstige overtreding inzake baanverzorging, schoeisel, kleding, gedrag of
     anderszins niet naleven van het baanreglement.


BAANVERLICHTING.

     1. De bedieningsknoppen van de baanverlichting zijn aangebracht op het terras (oostzijde) en afzonderlijk voor kooi 1I en kooi 2 te bedienen.

        a. groene knop = AAN
        b. rode knop = UIT
        c. witte lamp = SIGNAALLAMP.

     3. Het openen van de kasten van de voorschakel apparatuur alsook het gebruiken
     van de schakelaar van de meterkast (voorraadkamer) is ten strengste verboden.

     4. Na het uitschakelen van de baanverlichting gaat de signaalknop branden. De
     verlichting kan nu niet meer worden ontstoken alvorens de signaallamp
     automatisch uitgaat (tijdsduur ca.15 min.)

     5. De laatste persoon die kooi 1 c.q. kooi 2 verlaat, dient zich ervan te overtuigen
     dat niemand van de aanwezigen meer wenst te spelen, zo niet, baanverlichting
     direct uitschakelen.

     6. Het is verplicht om bij gebruikmaking van de baanverlichting zoveel mogelijk te spelen op banen in dezelfde kooi.


BEREGENINGSINSTALLATIE.

De automatische beregeningsinstallatie mag uitsluitend worden bediend en\of ingesteld door de baancommissaris en\of diens plaatsvervanger.

TOEGANG TOT KANTINE/CLUBHUIS EN TENNISPARK

     1. Alle leden van TC Vlodrop hebben toegang tot Tennispark en Kantine ( Indien geopend)

     2. De kantine is alleen geopend tijdens georganiseerde activiteiten ( toernooien,
     competitie, tosavonden etc). Tijdens deze activiteiten is kantine bezetting geregeld
     en is er de mogelijkheid gebruik te maken van douches etc

     3. Sleutel van/voor Tennispark ligt in sleutelkast bij de poort welke voorzien is van
     code slot, alle leden hebben informatie over code en zijn in staat tennis[park te
     openen.

     4. Na afloop van speeltijd dient het tennispark weer te worden afgesloten door de laatste speler welke het park verlaat,.

     5. De persoon die het Tennispark opent is verantwoordelijk voor het gebruik c.q.
     achterlaten van het Tennispark en de baanverlichting tot het moment van het
     verlaten van het tennispark. Wanneer de sleutels aan een ander senior lid worden
     overgedragen is deze laatste de verantwoordelijke persoon om ‘s avonds de
     poorten van het hekwerk te sluiten.
.


ROKEN

Vanaf 30 maart 2008 is een rookverbod in de kantine van kracht.


FIETSENSTALLING EN PARKEERPLAATS AUTO'S.

     1. Fietsen en bromfietsen dienen op de parkeerplaats op de daarvoor bestemde
     plaats te worden gestald.. Het is verboden fietsen tegen de draadafrastering van de
     banen of tegen het gebouw te plaatsen.

     2. Auto's dienen op de parkeerplaats ordelijk te worden geparkeerd. De ingang
     naar het clubhuis dient steeds vrij te blijven i.v.m. calamiteiten, aanvoer
     kantinebenodigdheden etc.

     3. T.C. Vlodrop draagt geen verantwoording voor eventuele diefstal en\of schade aan voertuigen.

HUISDIEREN.

     1. Huisdieren worden uitsluitend aangelijnd op het tennispark toegelaten.
     2. Het betreden van de banen of kantine door uw huisdier is verboden.

 

PUBLICATIEBORD.

Mededelingen en\of bekendmakingen worden zoveel mogelijk op het publicatiebord in de kantine of op het terras gedaan. Tevens wordt hiervoor Mail en Knltb App gebruikt


INTRODUCÉS.

      1. Het is Introducés toegestaan om gebruik te maken van benen TC Vlodrop.

      2. Het introductiegeld bedraagt € 5,00 per dag per introducee

      3. Aanmelden vooraf bij een van de Bestuursleden ( Chris Cox-Anne Moors- Jack Lammers ).

      4. Voor aanvang introductie periode dient geld te worden overgemaakt naar rekening :

     NL61RABO0154691259 tnv Tennisclub Vlodrop.

     5. Introducés kunnen niet worden toegelaten tijdens toernooien en tijdens de
     competitiespeeldagen, aangezien dit de wedstrijd kalander kan verstoren

     6. . De introducé dient het baanreglement na te leven en mag zich uitsluitend op
     de baan of in het clubhuis bevinden in aanwezigheid van het lid dat hem\haar heeft
     geïntroduceerd.

     7. Een introducé mag niet meer dan 3 maal per seizoen worden geïntroduceerd.


BESLUIT.

     1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

     2. Wijzigingen in dit reglement zullen tijdig door het bestuur worden bekendgemaakt.

     3. Hierbij komen alle voorgaande baanreglementen te vervallen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 475 403 224

Tennispark TC Vlodrop

Bennebroekweg 25
6063 CP VLODROP